ជំរុញឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ឱ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវិត ១៩ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

Mot Voyho, [27.08.21 09:09]

កិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាការងារ ផែនការ ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវិត ១៩ ដល់កុមារ ចាប់ពីអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ឆ្នាំ និងជំរុញឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ឱ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងជំងឺកូវិត ១៩ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

ឯកឧត្តម ងួនរតនៈ អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សា លើការងារ អនុវត្តផែនការ ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវិត ១៩ ដល់កុមារ ចាប់ពីអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ឆ្នាំ និងជំរុញឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើង ដែលនៅសេសសល់ ឱ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងនឹងជំងឺ កូវិត១៩ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។

សូមបញ្ជាក់ថា កិច្ចប្រជុំនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅ តាមរយៈ ប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូប និងសំឡេង (Zoom meeting)៕ ប្រភព រដ្ឋបាលខេត្ត