សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី «​ការគ្រប់គ្រង​ប្រទេស​ជាតិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាពអាសន្ន​»

 

សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី «​ការគ្រប់គ្រង​ប្រទេស​ជាតិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាពអាសន្ន​» ត្រូវ​បាន​ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​គាំទ្រ​ដោយ​សំឡេង​៥៤​លើ​៥៤ នៅ​សម័យប្រជុំ​វិសាមញ្ញ និតិ​កាល​ទី ៤ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ ។​