តើយុវជនមានសិទ្ធិនិងតួនាទីអ្វីខ្លួចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម

កិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុ

តើយុវជនមានសិទ្ធិនិងតួនាទីអ្វីខ្លួចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម