ការចិញ្ចឹមគោយកសាច់ គឺជាជំនាញបច្ចេកទេសថ្មីរកប្រាក់ចំណូលបានសមគួរត្រូវចាប់អារម្មណ៍ក្រោមការដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅឃុំឈើទាលស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង

ការចិញ្ចឹមគោយកសាច់ គឺជាជំនាញបច្ចេកទេសថ្មី​រកប្រាក់ចំណូលបាន​សមគួរត្រូវ​ចាប់អារម្មណ៍​ក្រោមការ​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុននៅឃុំឈើទាល​ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/5q8JMPJk0G8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV
👉ផលិតដោយ៖ Battambang TV
(07.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere