ការរុះរើផ្ទាំងប៉ាណូក្រុមហ៊ុន ទ្រី ដា ណា កាត់ទទឹងផ្លូវនៅក្រុងប៉ៃលិនព្រោះគ្មាន ច្បាប់អនុញ្ញាតិ

ការរុះរើផ្ទាំងប៉ាណូក្រុមហ៊ុន ទ្រី ដា ណា កាត់ទទឹងផ្លូវនៅក្រុងប៉ៃលិនព្រោះគ្មាន ច្បាប់អនុញ្ញាតិ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Wz8j2yWWePE
👉ប្រភពអត្ថបទ និង រូបភាព ៖ rasmeinews
(16.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere