រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបើកដំណើរការតួផ្សារ១១ ឡើងវិញបណ្តោះអាសន្ន

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបើកដំណើរការតួផ្សារ១១ ឡើងវិញបណ្តោះអាសន្ន

អត្ថបទ ៖ លោក ភី សុខ
ពិធីករ ៖លោក សាន់ ដារ៉ូ