បច្ចេកទេសកំចាត់ខ្យង និង សត្វល្អិតបំផ្លាញស្រូវ

@ ប្រធានបទ« បច្ចេកទេសកំចាត់ខ្យង និង សត្វល្អិតបំផ្លាញស្រូវ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (05-01-2022)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006