វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគ្រោះមហន្តរាយ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃគ្រោះ​​មហន្តរាយ និង ការបន្សាំ​នឹងការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ដោយ​គិតគូពី​មនុស្សចាស់
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/5WbG_EqDz-Q
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BattambangTV
👉ប្រភព Video ៖ BattambangTV
👉ផលិតដោយ ៖ BattambangTV
(25.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី