ការជួសជុលផ្លូវ ក្រោយស្ថានភាពរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

@ ប្រធានបទ« ការជួសជុលផ្លូវ ក្រោយស្ថានភាពរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ »

សូមចុចលើដំណរនេះ https://www.facebook.com/fm92.70/videos/1261536117578406/?v=1261536117578406
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (10-វិច្ឆិកា-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006