មន្ទីរសាធារណៈការខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្តើមចាក់ផ្លូវបេទីម ប្រភេទAC លើកំណាត់ ផ្លូវជាតិលេខ៥

មន្ទីរសាធារណៈការខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្តើមចាក់ផ្លូវបេទីម ប្រភេទAC លើកំណាត់ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ចូលក្រុងបាត់ដំបងចំនួនពីរ ខ្សែជាង៧គីឡូម៉ែត្រ ក្រោយពីខូចខាតដោយទឹកជំនន់

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/JVr7WStaDDw
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ លោក ភី សុខ
👉ថត Video៖ លោក លី រ៉សាលី
👉Effect៖ លោក លី សេណ្ណារី
(21.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere