សិង្ហ​បុរី​ប្រើ “​ឆ្កែ​រ៉ូបូត​” ដើម្បី​ចាប់បង្ខំ​ឱ្យ​មនុស្ស​រក្សា​គម្លាត​ពីគ្នា

សិង្ហ​បុរី​ប្រើ “​ឆ្កែ​រ៉ូបូត​” ដើម្បី​ចាប់បង្ខំ​ឱ្យ​មនុស្ស​រក្សា​គម្លាត​ពីគ្នា​


——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/XYSBu5TlvsI
👉​ប្រភព​អត្ថបទ​៖ កាសែត​សិង្ហ​បុរី Straits Times
👉​ប្រភព Video ៖ On Demand News , Mothership.sg , CNA , NTV Houston
(24.09.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​