ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋឃុំរការ ស្រុកសង្កែ

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋឃុំរការ ស្រុកសង្កែ »
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (១៧-០៦-២០២៤)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006
@ មានមតិ ឬ លើកជាសំណួរខាងក្រោមនេះ ដើម្បីសួរទៅកាន់ វាគ្មិនក្នុង Studio បន្ទប់ផ្សាយអីឡូវនេះ !!!!
@ ចំណាំ : លោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះ ក្រុមកាងារ និង ទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ ! មិនធ្វើឱ្យលោកអ្នកអស់ថវិកាឡើយ ! ! !