រុស្ស៊ីចាប់ផ្តើមដកទ័ពចេញពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែន

រុស្ស៊ីចាប់ផ្តើមដកទ័ពចេញពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/W4Goqcfmw9A
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ AFP News Agency AFP News Agency , CBS News ,
(25.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews