រុស្ស៊ី ហៅទូតត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញ ក្រោយលោក បៃឌិន ថា រុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិក

រុស្ស៊ី ហៅទូតត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញ ក្រោយលោក បៃឌិន ថា រុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/DAhctZ5cSZ0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ DW News , FRANCE 24 English , Ruptly , PTV Videos , Vox , TRT World , The Straits Times , Daily Mail
(23.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere