រុស្ស៊ី ត្រៀមបង្ហាញសមត្ថភាពមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបថ្មីដែលអាចកម្ទេចប្រទេសបារាំងទាំងមូល

រុស្ស៊ី ត្រៀមបង្ហាញសមត្ថភាពមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបថ្មីដែលអាចកម្ទេចប្រទេសបារាំងទាំងមូល
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/qRcEtJStpbo
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ dailymail
👉ប្រភព Video៖ dailymail
(05.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere