ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព

@ ប្រធានបទ«ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ភូមិឃុំ មានសុវត្ថិភាព »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (02-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006