ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅសង្កាត់អូរម៉ាល់

@ ប្រធានបទ« ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅសង្កាត់អូរម៉ាល់ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (13-09-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006