កសិករ បានមកលក់មៀន ឬតាង៉ែត ទីតាំងដែលបានកំណត់ទីលានវាលបែកចាន ក្រុងបាត់ដំបង

កសិករ បានមកលក់មៀន ឬតាង៉ែត ទីតាំងដែលបានកំណត់ទីលានវាលបែកចាន ក្រុងបាត់ដំបង ដែលក្រុមការងារទទួលទិញ ក្នុងតម្លៃ ២៥០០រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម ។

នៅថ្ងៃទី ១៨ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់ឱ្យក្រុមការងារចុះប្រមូលទិញផ្លែមៀន ពីកសិករ ខេត្តបាត់ដំបង ប៉ៃលិន ដែលជួបបញ្ហាគ្មានទីផ្សារ លក់ចេញនោះ ។