មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពកូវីដ១៩ នៅយប់ថ្ងៃទី២៨

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពកូវីដ១៩ នៅយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ក្រោយពីរកឃើញភរិយារបស់អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩