មានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត ឫបញ្ហាផ្សេងៗ បងប្អូនអាចខលទៅកាន់លេខ…

💥ជុំវិញការកើតមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត 💁‍♂️ឫបញ្ហាផ្សេងៗ បងប្អូនអាចខលទៅកាន់លេខ ១១៥ 👉ទោះទូរស័ព្ទមិនមានទឹកប្រាក់ក៏អាចខលបានដែរ និងអាចទាក់ទងទៅលេខ ☎️០១៧ ៩៩៩ ៥៨៦ ឫ ☎️០១២៩២៥ ៧៤១ ដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានបន្ថែម។ នេះជាលេខដែលចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាល។

🚨បន្ថែមពីលើនេះយោងតាមការបង្ហោះរបស់ លោក ហួត ជា លើផេកផ្លូវការរបស់លោកបានបង្ហាញនូវលេខទំនាក់ទំនងប្រចាំខេត្តនីមួយៗ 🌊ក្នុងការជួយជាបន្ទាន់ ពិសេសនៅពេលកំពុង🌧ប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នេះ 📲បងប្អូនអាចទាក់ទងទៅកាន់ស្នងការនគរបាល 📞តាមរាជធានី/ខេត្ត ☎️ខាងក្រោមនេះបាន៖📲