សិង្ហបុរីប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន


សិង្ហបុរីប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/xXwpclCo1oc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video ៖ The Straits Times , ABC News , Channel 4 News , CAN , Al Jazeera English
(05.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere