គ្រោងឆ្អឹងដាយណូស័រពីរក្បាលប្រយុទ្ធគ្នាដល់ងាប់កាលពី៦៧ លានឆ្នាំទីបំផុតត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ

គ្រោងឆ្អឹងដាយណូស័រពីរក្បាលប្រយុទ្ធគ្នាដល់ងាប់កាលពី៦៧ លានឆ្នាំទីបំផុតត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈ
———————————————–


📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/jc_-8eGVJmo
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ livescience
👉ប្រភព Video ៖ The News & Observer (https://www.youtube.com/watch?v=LZGjxTXivBQ)
(21.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
Telegram : https://t.me/joinchat/C6JXRRRRITJqzTqiMfFjlQ