ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីថង់ប្លាស្ទិក និង ផ្សែងចេញពីកាកសំណល់

@ ប្រធានបទ« ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីថង់ប្លាស្ទិក និង ផ្សែងចេញពីកាកសំណល់ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (23-កុម្ភៈ-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006