អាជ្ញាធរក្រុងកំពុងរកដំណោះស្រាយលប់បំបាត់ផ្សែងអួរអាប់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

អាជ្ញាធរក្រុងកំពុងរកដំណោះស្រាយលប់បំបាត់ផ្សែងអួរអាប់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

ទស្សនាខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមដំណខាងក្រោម

https://fb.watch/3QAxoNLnYS/