ពស់ និង ពីងពាង គេចពីទឹកជំនន់នៅអូស្ត្រាលីមកនៅតាមទីទួលនិងផ្ទះអ្នកស្រុក

ពស់ និង ពីងពាង គេចពីទឹកជំនន់នៅអូស្ត្រាលីមកនៅតាមទីទួលនិងផ្ទះអ្នកស្រុក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/5toWSyNrmMI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ storyful , news.com.au , Guardian Australia , Storyful Rights Management
(24.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere