ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និង ការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និង ការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា »
@ កម្មវិធី “កម្មវិធីជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (30-07-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006