សមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ មានការបារម្ភថាអាចនឹង“ផ្ទុះជម្លោះពិតប្រាកដ…

សមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ មានការបារម្ភថាអាចនឹង“ផ្ទុះជម្លោះពិតប្រាកដ”បើបៃដិនឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតី
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/6KPWHiZ9iNU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Aljazeera
👉ប្រភព Video ៖ The US Military News
(08.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី