កូរ៉េខាងត្បូង​ចាប់ផ្ដើម​បើក​សាលារៀន​វិញ​ថ្ងៃនេះ ស្រប​ពេល​រដ្ឋធានី​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ជិត ៣០​ករណី​

កូរ៉េខាងត្បូង​ចាប់ផ្ដើម​បើក​សាលារៀន​វិញ​ថ្ងៃនេះ ស្រប​ពេល​រដ្ឋធានី​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ជិត ៣០​ករណី​