ឥណ្ឌា គ្រោង​ពុះ​ច្រៀក​នាវាចម្បាំង​នាំមុខ​របស់​អង់គ្លេស ដើម្បី​ផលិត​ម៉ូតូ​

​ឥណ្ឌា គ្រោង​ពុះ​ច្រៀក​នាវាចម្បាំង​នាំមុខ​របស់​អង់គ្លេស ដើម្បី​ផលិត​ម៉ូតូ​
——————
ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/DB3II5WZVzY
ប្រភព​៖ qz. india
ប្រភព Video៖ David Browne, Ruptly
(26.08.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​