ឧបត្តម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ

@ ប្រធានបទ«ឧបត្តម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ»
@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (23-02-2023)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006