នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសូមទោសពលរដ្ឋជុំវិញការផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសូមទោសពលរដ្ឋជុំវិញការផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/8GZQuNpzQUM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ bangkokpost
👉ប្រភព Video៖ CNA , Thai PBS News , VOICE TV , เรื่องเล่าเช้านี้
(16.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews