ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ពីការទទួលទានគ្រឿងកប៉ុងផ្អែមៗ និង អាហារប៉ះពាល់សុខភាពសិស្ស នៅតាមសាលារៀន

@ ប្រធានបទ« ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ពីការទទួលទានគ្រឿងកប៉ុងផ្អែមៗ និង អាហារប៉ះពាល់សុខភាពសិស្ស នៅតាមសាលារៀន »
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (13-09-2023)
@ Call in: 010 46 2006 / 088 8 46 2006