អាជ្ញាធរបាត់ដំបង បន្តអភិវឌ្ឍធ្វើច្រាំងស្ទឹងសង្កែ ត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០២១

អាជ្ញាធរបាត់ដំបង បន្តអភិវឌ្ឍធ្វើច្រាំងស្ទឹងសង្កែ ត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០២១