ទឹកស្ទឹងសង្កែឡើងល្អក់កម្រិតខ្ពស់ មន្រ្តីជំនាញរៀបចំបច្ចេកទេសអាងប្រព្រឹត្តិកម្ម ដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរអាក់រអួល

 https://fb.watch/5RY9jq_H0j/

ទឹកស្ទឹងសង្កែឡើងល្អក់កម្រិតខ្ពស់ មន្រ្តីជំនាញរៀបចំបច្ចេកទេសអាងប្រព្រឹត្តិកម្ម ដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរអាក់រអួល