ប្រសិទ្ធភាព នៃការបង្រ្កាប ការជួញដូរ និង ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

@ ប្រធានបទ« ប្រសិទ្ធភាព នៃការបង្រ្កាប ការជួញដូរ និង ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (18-05-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006