ជនរងគ្រោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធអះអាងថាជនសង្ស័យដែលប៉ុនប៉ងកាប់សម្លាប់ខ្លួន ត្រូវបាន តុលាការ ដោះលែងនៅក្រៅឃុំអោយមានសេរីភាព

ជនរងគ្រោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធអះអាងថាជនសង្ស័យដែលប៉ុនប៉ងកាប់សម្លាប់ខ្លួន ត្រូវបាន តុលាការ ដោះលែងនៅក្រៅឃុំអោយមានសេរីភាព