រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជួបជុំសេពគ្រឿងស្រវឹង១៤ថ្ងៃបន្ថែមទៀត

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជួបជុំសេពគ្រឿងស្រវឹង១៤ថ្ងៃបន្ថែមទៀត