រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នអាជីវកម្មផ្សារលើលក់ដូរនៅតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែខណៈច្រាំងបានបាក់ជាបន្តបន្ទាប់

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នអាជីវកម្មផ្សារលើលក់ដូរនៅតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែខណៈច្រាំងបានបាក់ជាបន្តបន្ទាប់

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/9yOpQP_Uajk
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV
👉ផលិតដោយ ៖ Battambang TV
(15.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere