ការឆ្លើយតប តម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំតាគ្រាម

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតប តម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំតាគ្រាម»
@ វេលាម៉ោងៈ ១១h – ១២h ថ្ងៃត្រង់ (០៣-០៦-២០២៤)
@ Call in: ០១០ ៤៦ ២០០៦ / ០៨៨ ៨៤៦ ២០០៦