តៃវ៉ាន់ ត្រៀមរៀបចំហ្គេមធ្វើសង្គ្រាម និង វីដេអូត្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ចិន

តៃវ៉ាន់ ត្រៀមរៀបចំហ្គេមធ្វើសង្គ្រាម និង វីដេអូត្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ចិន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/9hysNj6jvRg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Al Jazeera
👉ប្រភព Video៖ Al Jazeera
(07.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere