តៃវ៉ាន់​ព្រមាន​អំពី​ជម្លោះ​អាច​កើត​ដោយ​ចៃដន្យ​នៅ​ពេលភាព​តានតឹង​ក្នុង​តំបន់​កើនឡើង

តៃវ៉ាន់​ព្រមាន​អំពី​ជម្លោះ​អាច​កើត​ដោយ​ចៃដន្យ​នៅ​ពេលភាព​តានតឹង​ក្នុង​តំបន់​កើនឡើង

តៃវ៉ាន់​ព្រមាន​អំពី​ជម្លោះ​អាច​កើត​ដោយ​ចៃដន្យ​នៅ​ពេលភាព​តានតឹង​ក្នុង​តំបន់​កើនឡើង
——————
📌ទស្សនាក្នុង Youtube:https://youtu.be/0fS7zcD-PaU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video ៖ Military Today News, US MILITARY DEFENSE
(28.08.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី