ទំនប់ស្ទាក់ទឹកសាលាតាអន ជាទំនប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានសាងសង់ឡើងក្នុងតម្លៃជាង 32 លានដុល្លាអាមេរិក

ទំនប់ស្ទាក់ទឹកសាលាតាអន ជាទំនប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានសាងសង់ឡើងក្នុងតម្លៃជាង 32 លានដុល្លាអាមេរិក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/aRzInQvzay4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV ,
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV ,
(29.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere