អ្នកគ្រូម្នាក់ដាច់ចិត្តផឹកថ្នាំបាញ់ស្លាប់ ធ្វើអត្តឃាត

អ្នកគ្រូម្នាក់ដាច់ចិត្តផឹកថ្នាំបាញ់ស្លាប់ ធ្វើអត្តឃាត