ថៃ មិនឆ្លើយតបលិខិតស្នើរុះរើស្លាកសញ្ញាដោះមីនចេញ ពីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា

ថៃ មិនឆ្លើយតបលិខិតស្នើរុះរើស្លាកសញ្ញាដោះមីនចេញ ពីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/eb-c6a9uSK0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
👉ប្រភព Video៖ ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
(15.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
(កម្ពុជាឱ្យភាគីថៃដកផ្លាកសញ្ញាត្រីកោណពណ៌ក្រហមចេញពីតំបន់ព្រំដែន ស)
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/CA7vs7TvZs8
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere