គ្រាប់បែកដៃ និង គ្រាប់កាំភ្លើងជាង៦,០០០គ្រាប់ ដឹកទៅ មីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវ ថៃ ស្ទាក់ចាប់បាន

គ្រាប់បែកដៃ និង គ្រាប់កាំភ្លើងជាង៦,០០០គ្រាប់ ដឹកទៅ មីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវ ថៃ ស្ទាក់ចាប់បាន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/AlXE2mRMTyM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Mail
👉ប្រភព Video៖ News World Thailand , On Demand News , Karen Freedom Fighters – Kaw Thoo Lei , Al Jazeera English , Mizzima TV
(01.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere