ប្រទេស​ថៃ​បាតុកម្ម​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​រដ្ឋាភិបាល​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​មិន​ធ្លាប់​មាន​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៤

​ប្រទេស​ថៃ​បាតុកម្ម​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​រដ្ឋាភិបាល​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​មិន​ធ្លាប់​មាន​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៤
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/SqYoX_t67No
👉​ប្រភព​៖ Reuters
👉​ប្រភព Video៖ ABC News (Australia) , Guardian News , Global News , Sky News Australia ,
DW News , CNA
(19.08.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​