រមនីយដ្ឋានធម្មជាតិថ្វាក និង ស្ទឹងក្រញ៉ូង

#នាទីភូមិសាស្ត្រកម្ពុជា


– ភូ​មិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង៖ រមនីយដ្ឋានធម្មជាតិថ្វាក និង ស្ទឹងក្រញ៉ូង
ថតដោយ៖ ឈឿន ថៃកឿ
📌ទស្សនាក្នុង YouTube : https://youtu.be/rCOyjr7Q2mk