ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សារបស់កុមារ …

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សារបស់កុមារ ប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរ មាតាបិតា អាណាព្យាបាល និងគ្រូបង្រៀនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគាត់ ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាប្រឈមនានា។ នេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

តើអ្នកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើកូនរបស់អ្នកដែរឬទេ?

សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia ។

#KitKouKon #គិតគូរកូន #OnlineChildProtection #ChildProtection
#OnlineSafetyKH #MPTC #អក្ខរកម្មមេឌា