ក្រសួង​សុខាភិបាល ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​បន្ថែម ស្តីពី​វិធានការ​ការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូវី​ដ​១៩

ថ្មី​ទៀត​ហើយ ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​បន្ថែម ស្តីពី​វិធានការ​ការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូវី​ដ​១៩ នៅ​តាម​កន្លែង​កាត់សក់ , ថែរក្សា​សម្ផស្ស និង​សេវា​ពាក់ព័ន្ធ​។​