ទឹកទន្លេហាននៅសេអ៊ូល កកពេញទន្លេក្លាយជាដុំផ្ទាំងទឹកកក

ទឹកទន្លេហាននៅសេអ៊ូល កកពេញទន្លេក្លាយជាដុំផ្ទាំងទឹកកក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/_dRz1hDGR_I
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ KBSWorld
👉ប្រភព Video៖ Seoul 4K Walker
(12.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere